Wychowawcy


Seminarium św. Jana Chrzciciela

Zespół wychowawczy składający się z rektora, wicerektorów, prefektów i ojców duchownych jest odpowiedzialny za formację duchową, intelektualną, ludzką i duszpasterską alumnów oraz organizację życia w Seminarium Duchownym. Wychowawcy są dodatkowo wspierani przez zespół profesorów i wykładowców Seminarium.

Przełożeni Seminarium

Ks. dr Wojciech Bartkowicz
Rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie od 2010 roku. Urodził się 18 października 1963 roku w Rawie Mazowieckiej. Po ukończeniu studiów prawniczych rozpoczął formację w Seminarium Warszawskim. Święcenia kapłańskie z rąk JE Józefa kardynała Glempa przyjął 22 maja 1993 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Po święceniach przez dwa lata był wikariuszem parafii św. Barbary na Koszykach. W 1995 roku podjął studia w zakresie teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończone doktoratem nt. „Teologicznomoralne implikacje wybranych kierunków filozofii wolności: Tomasz z Akwinu, Immanuel Kant, Zygmunt Bauman”. Przez 7 lat (1998-2005) był prefektem alumnów i kierownikiem studiów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, po czym został skierowany na urlop naukowy. Od 2008 ponownie posłany do posługi w Seminarium Warszawskim w charakterze ojca duchownego, którą pełnił przez rok. Od kilku lat współpracuje z redakcją kwartalnika „Pastores”, poświęconego formacji kapłańskiej.

Ks. dr Krzysztof Szwarc
Wicerektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Urodził się 9 czerwca 1972 roku w Wyszkowie. Wyświęcony został 29 maja 1999 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela przez JE Józefa kardynała Glempa. Po święceniach został skierowany na parafię w Michałowicach-Opaczu. W latach 2001-2005 odbywał studia doktoranckie z zakresu teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zakończył przedstawiając pracę nt. „Jezus Chrystus – Osoba i czyn. Romano Guardiniego chrystologia personalistyczna”. Od 2005 roku rezydent w parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, a następnie w parafii św. Szczepana w Raszynie. Od 2007 roku pełni zajmuje stanowisko sekretarza Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Sekcji Św. Jana Chrzciciela. W latach 2007 – 2013 pełnił funkcję prefekta alumnów w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W 2013 roku decyzją Kardynała Kazimierza Nycza mianowany wicerektorem WMSD.

Ks. lic. Ronald Kasowski
Wychowawca w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Urodził się 2 września 1971 roku w Gubinie. Wyświęcony został 25 czerwca 1996 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela przez JE Józefa Kardynała Glempa. Po święceniach pełnił funkcję wikariusza w parafii św. Mikołaja w Grójcu i parafii św. Wojciecha na Woli. Później, od 2004 roku, asystent kościelny w Radiu Plus Józef. W 2007 został mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski naczelnym kapelanem Związku Harcerstwa Polskiego. Od 2010 roku pełni funkcję wychowawcy w Seminarium Warszawskim.

Ks. Piotr Michał Markisz
Prefekt Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Wraszawie. Urodził się 6 stycznia 1980 r. w Warszawie. Pochodzi z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 2006 roku z rąk JE Józefa kardynała Glempa. Następnie, przez 4 lata pełnił funkcję wikariusza parafii św. Zygmunta na Bielanach. Jednocześnie podjął studia doktoranckie z teologii moralnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W roku 2010 został skierowany na studia muzyczne w specjalności Dyrygentura Chóralna na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, ukończył je w 2015r. W lipcu 2013 r. został mianowany prefektem Seminarium Warszawskiego.

Ks. dr Piotr Wierzbicki
Wychowawca w Domu Formacji Propedeutycznej w Urlach. Urodził się 1 sierpnia 1979r. w Warszawie. Święcenia prezbiteratu przyjął w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk JE Józefa kardynała Glempa. Po święceniach przez dwa lata był wikariuszem w parafii MB Anielskiej w Konstancinie-Jeziornie. W latach 2006-2009 odbywał studia magistersko-licencjackie z prawa kanonicznego na KUL, następnie w latach 2009-2013 studia doktoranckie. Od 2010 r. był kapelanem i sekretarzem JE Józefa kard. Glempa, Arcybiskupa Seniora. W lipcu 2013r. został mianowany prefektem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie i wychowawcą roku propedeutycznego w Urlach.

Ks. Przemysław Jan Ćwiek
Kierownik studiów, prefekt oraz wykładowca historii filozofii. Urodził się 6 grudnia 1976 r. w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2001 r.w archikatedrze warszawskiej z rąk JE Józefa kardynała Glempa. Początkowo pełnił posługę wikariusza w parafii św. Jadwigi w Milanówku. Następnie studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kolejne lata to pobyt we Francji, gdzie był m. in. kapelanem ss. Nazaretanek w Paryżu. Po powrocie do kraju pracował w duszpasterstwie akademickim przy kościele św. Anny, później rezydował w parafii św. Michała w Warszawie.
Przebieg studiów: 2003-2008 studia magisterskie KUL (filozofia), 2008-2013 studia doktoranckie KUL (filozofia), 2005-2007 studia licencjackie KUL (teologia fundamentalna).

Ks. Leszek Kwiatkowski
Prokurator Seminarium. Urodził się 23 listopada 1979 r. w Skierniewicach. Święcenia kapłańskie przyjął w Warszawie dnia 28 maja 2005 r. z rąk Księdza Kardynała Józefa Glempa. W latach 2005 – 2009 był wikariuszem w parafii św. Kazimierza w Pruszkowie, natomiast w latach 2009 – 2010 w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce. Od 2010 roku posługuje w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Ojcowie duchowni

Ks. Paweł Walkiewicz
Ojciec duchowny w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Urodził się 15 października 1975 roku w Szczecinie. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 2000 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk Kardynała Józefa Glempa.
Posługę kapłańską, jako wikariusz, pełnił w trzech parafiach: Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Mazowieckim, św. o. Pio w Warszawie oraz św. Mikołaja w Tarczynie. Od września 2012 do sierpnia 2016 roku był wizytatorem nauczania religii w rejonie południowym archidiecezji warszawskiej. Od 2014 roku jest koordynatorem diecezjalnym Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”, a w 2016 roku został wiceprzewodniczącym jej zarządu. W tym samym roku decyzją Kardynała Kazimierza Nycza został skierowany do pełnienia posługi ojca duchownego w Seminarium Warszawskim.

Ks. lic. Jakub Szcześniak
Ojciec duchowny w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Urodzony 26 października 1963 roku w Warszawie. Wyświęcony 20 maja 1989 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela przez JE Józefa kardynała Glempa. Po święceniach kontynuował studia na Akademii Teologii Katolickiej w zakresie teologii duchowości, które zakończył uzyskaniem licencjatu kanonicznego w 1998 roku. Jednocześnie posługiwał kolejno w parafiach: w Konstancinie, Rawie Mazowieckiej, Białej Rawskiej, w parafii Zesłania Ducha Świętego w Warszawie i kościele św. Marcina na Starym Mieście (parafia archikatedralna). Od 1995 roku jest duszpasterzem niewidomych i spowiednikiem alumnów w Seminarium Warszawskim. Tam też był ojcem duchownym w latach 1999-2003. Następnie do 2010 roku rektor kościoła MB Anielskiej w Laskach. Od 2007 był ojcem duchownym w dekanacie laseckim a od 2008 jest członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Warszawskiej. W 2010 roku mianowany ponownie ojcem duchownym w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Ks. Piotr Pietrzak
Ojciec duchowny w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Urodził się 4 listopada 1973 roku w Grójcu. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2001 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela z rąk JE Józefa kardynała Glempa. Po święceniach pełnił funkcję wikariusza w parafii w Magdalence a następnie w parafii św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie w Warszawie. W 2007 roku podjął studia doktoranckie na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego i został rezydentem w parafii św. Anny na Wilanowie w Warszawie. Od 2008 do 2010 roku pełnił funkcję wikariusza w parafii MB Ostrobramskiej na Boernerowie w Warszawie. W latach 2010 – 2013 pełnił funkcję wychowawcy w Seminarium Warszawskim. W 2013 roku decyzją Kardynała Kazimierza Nycza został skierowany do pełnienia posługi ojca duchownego alumnów.

Zmarli Formatorzy

Każdy kapłan jest znakiem Królestwa Bożego, które zarazem już nadeszło i wciąż jest przed nami. Niektórzy z nich, przez swoją funkcję wychowawcy bądź wykładowcy Seminarium, zajęli szczególne miejsce w sercach swoich młodszych “braci w powołaniu”: miejsce wdzięczności i odpowiedzialności. Chcemy pamiętać o nich, gdy przekraczają granicę śmierci i sami stają się uczestnikami Szczęścia, które zapowiadali. Dlatego wtedy właśnie rozpoczynamy Msze święte gregoriańskie w ich intencji i przypominamy sobie historie ich życia, których krótkimi opisami pragniemy poniżej się podzielić.

Ks. kan. Antoni Gościmski (1912-2012)
Urodzony 3 kwietnia 1912 roku w Kobylnikach (diec. włocławska). Przed wojną ukończył prawo w Poznaniu i odbył praktykę adwokacką. Uczestnik kampanii wrześniowej i Powstania Warszawskiego, więzień niemieckiego obozu pracy w Wanne-Eickel. W 1945 roku wstąpił do WSD we Włocławku i 13 czerwca 1948 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował w szkołach i parafiach w Lubieniu, Kole, Koninie, Sieradzu i w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Po 11 latach na życzenie Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego przeszedł do archidiecezji warszawskiej i wrócił do nauki prawa. Doktor prawa kanonicznego na ATK. Wykładowca prawa kanonicznego na ATK i WMSD (1973-1988), sędzia Sądu Metropolitalnego (1961-1982), radca prawny Kurii Metropolitalnej. Zmarł 26 lipca 2012 roku.

Ks. kan. Zygmunt Wudarkiewicz (1935-2012)
Urodzony 3 lutego 1935 roku w Warszawie. Jako dziecko, niedługo po I Komunii świętej, uniknął rozstrzelania – 3 sierpnia 1944 roku. Data ta była przez niego obchodzona jako kolejna rocznica cudownego ocalenia. I właśnie 3 sierpnia 1958 roku przyjął święcenia kapłańskie w archikatedrze św. Jana. Posługiwał w parafiach w Kałuszynie, Legionowie i Warszawie, był proboszczem 0twockiej parafii św. Wincentego a Paulo i bardzo ubogiej parafii Zmartwychwstania Pańskiego na Targówku. Pracował jako prefekt WMSD (1971-1974), notariusz w kurii i sędzia w Sądzie Metropolitalnym. Był kapelanem Muzeum Powstania Warszawskiego. Zmarł 8 sierpnia 2012 roku.

Ks. Wojciech Tabaczyński (1923-2014)
x w tabaczynski1Urodzony 2 kwietnia 1923 roku w Pruszkowie. Alumn WMSD w latach 1945-1950. Wyświęcony na kapłana 16 kwietnia 1950 roku przez Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Wikariusz w Warce, w Łowiczu oraz w Warszawie na Bielanach. W latach 1958-1971 pełnił funkcję ojca duchownego WMSD. Wieloletni wykładowca teologii fundamentalnej w WMSD i na ATK. Miłością jego życia była Unia Apostolska Kapłanów Najświętszego Serca Jezusowego. Najwyższą oceną, jaką wystawiał swoim konfratrom, były słowa: “To jest kapłan według Serca Jezusowego”. Zmarł 21 lutego 2014 roku.

Homilia ks. Jana Sikorskiego z Mszy pogrzebowej.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page