Kościół pokamedulski


Historia

Kościół został wzniesiony dla zakonu Kamedułów, przybyłych tu z Bielan krakowskich, w latach 1669–1710, lecz prace wykończeniowe ciągnęły się przez następne pół wieku. Kościół wzniesiony został w stylu późnobarokowym na planie wydłużonego ośmioboku z dwoma dużymi kaplicami. Wnętrze kościoła zdobi stiukowa dekoracja rokokowa oraz cenne obrazy. W zakrystii na sklepieniu znajdują się malowidła M. A. Palloniego z drugiej połowy XVII wieku, w kościele znajduje się serce Michała Korybuta Wiśniowieckiego oraz grób Stanisława Staszica.

Oprócz kościoła zachowane są do dziś inne zabudowania klasztorne: refektarz, infirmeria, dom gościnny i trzynaście domków pustelniczych – eremów.  Pod koniec XX wieku kościół stał się własnością WMSD.

 

Załączniki:

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe_2018_Seminarium duchowne bilbordy
Zal_Zapytanie_2018-Seminarium duchowne_bilbordy
ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie o zamówieniu więzba dachowa

Zapytanie_2018-Seminarium duchowne_schodołaz_gasienicowy
Zapytanie_2018-Seminarium duchowne_schodołaz_platformowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zespół klasztorny dziś

W czerwcu 2017 roku rozpoczęła się renowacja całego obiektu poklasztornego ze znacznym wsparciem funduszy europejskich. 

 

 

 

Tytuł projektu

“Wzrost potencjału turystycznego Mazowsza poprzez rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej i renowację zabytkowego zespołu klasztornego oo. Kamedułów na Bielanach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V “Gospodarka przyjazna środowisku”

 
Działania 5.3

“Dziedzictwo kulturowe”
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020;

Cel projektu

Poprawa dostępności do dziedzictwa kulturalnego Mazowsza oraz zwiększenie poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym regionu poprzez renowację zabytkowego zespołu klasztornego oo. Kamedułów na Bielanach oraz stworzenie innowacyjnej oferty kulturalno – edukacyjnej w okresie 2017 – 2018;

Beneficjent

Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 52/54, 00-322 Warszawa

Krótki opis projektu

Projekt obejmuje renowację Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz udostępnienie zwiedzającym eremu w Zespole Kamedułów na Bielanach, który pełnił będzie funkcje muzeum pokamedulskiego, celem stworzenia nowej oferty turystycznej w regionie. Zakłada udostępnienie obiektu niepełnosprawnym i włączanie do uczestnictwa w kulturze (makiety dotykowe, transmisje wydarzeń on-line). Odbiorcami oferty opartej o stworzony program kult-edukacyjny będą mieszkańcy województwa mazowieckiego (w tym grupy szkolne, rodzice, dzieci, studenci, seniorzy) oraz turyści odwiedzający region ( grupy turystyczne i turyści indywidualni). Niezbędne prace konserwatorsko-budowlane pozwalające na zabezpieczenie unikalnego w regionie zabytku baroku obejmują: zniwelowanie zawilgocenia ścian kościoła, zabezpieczenie drewnianej więźby dachowej, naprawę spękań sklepień i kopuły, poprawę nośności konstrukcyjnej budynku oraz schodów, konserwację detalu architektonicznego elewacji, remont zewnętrznej kanalizacji deszczowej.

Prace zrealizowane zostaną po wyłonieniu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, będą realizowane pod nadzorem konserwatorsko-budowlanym i autorskim. Jednocześnie w ramach środków własnych i współpracy z partnerami projektu Wnioskodawca, stworzy bogatą ofertę kulturalno-edukacyjną i turystyczną obejmującą dostęp i pobranie na własne nośniki 3 scenariuszy zwiedzania, 10 scenariuszy lekcji dot. historii miejsca zawierających elementy rywalizacji, organizację min.22 wydarzeń artystycznych i plenerowych skierowanych do mieszkańców rocznie. Oferta turystyczna zwiedzania kościoła (w tym skarbca) muzeum w eremie wychodzi także na przeciw potrzebom os.niepełnosprawnych poprzez zastosowanie makiet dotykowych, transmisji wydarzeń on-line a także dzięki eliminacji barier fizycznych w dostępie do obiektu (zakup schodołazów). Będzie także promował projekt w internecie, prasie kościelnej, billboardach, zapewni tablice informacyjne i pamiątkowe, celem wypromowania nowej oferty w regionie.