Wychowawcy


Zespół wychowawczy składający się z rektora, wicerektorów, prefektów i ojców duchownych jest odpowiedzialny za formację duchową, intelektualną, ludzką i duszpasterską alumnów oraz organizację życia w Seminarium Duchownym. Wychowawcy są dodatkowo wspierani przez zespół profesorów i wykładowców Seminarium.

Przełożeni Seminarium

Ks. dr Wojciech Bartkowicz
Rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie od 2010 roku. Urodził się 18 października 1963 roku w Rawie Mazowieckiej. Po ukończeniu studiów prawniczych rozpoczął formację w Seminarium Warszawskim. Święcenia kapłańskie z rąk JE Józefa kardynała Glempa przyjął 22 maja 1993 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Po święceniach przez dwa lata był wikariuszem parafii św. Barbary na Koszykach. W 1995 roku podjął studia w zakresie teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończone doktoratem nt. „Teologicznomoralne implikacje wybranych kierunków filozofii wolności: Tomasz z Akwinu, Immanuel Kant, Zygmunt Bauman”. Przez 7 lat (1998-2005) był prefektem alumnów i kierownikiem studiów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, po czym został skierowany na urlop naukowy. Od 2008 ponownie posłany do posługi w Seminarium Warszawskim w charakterze ojca duchownego, którą pełnił przez rok. Od kilku lat współpracuje z redakcją kwartalnika „Pastores”, poświęconego formacji kapłańskiej.

Ks. dr Krzysztof Szwarc
Wicerektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Urodził się 9 czerwca 1972 roku w Wyszkowie. Wyświęcony został 29 maja 1999 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela przez JE Józefa kardynała Glempa. Po święceniach został skierowany na parafię w Michałowicach-Opaczu. W latach 2001-2005 odbywał studia doktoranckie z zakresu teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zakończył przedstawiając pracę nt. „Jezus Chrystus – Osoba i czyn. Romano Guardiniego chrystologia personalistyczna”. Od 2005 roku rezydent w parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, a następnie w parafii św. Szczepana w Raszynie. Od 2007 roku pełni zajmuje stanowisko sekretarza Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Sekcji Św. Jana Chrzciciela. W latach 2007 – 2013 pełnił funkcję prefekta alumnów w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W 2013 roku decyzją Kardynała Kazimierza Nycza mianowany wicerektorem WMSD.

Ks. lic. Ronald Kasowski
Wychowawca w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Urodził się 2 września 1971 roku w Gubinie. Wyświęcony został 25 czerwca 1996 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela przez JE Józefa Kardynała Glempa. Po święceniach pełnił funkcję wikariusza w parafii św. Mikołaja w Grójcu i parafii św. Wojciecha na Woli. Później, od 2004 roku, asystent kościelny w Radiu Plus Józef. W 2007 został mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski naczelnym kapelanem Związku Harcerstwa Polskiego. Od 2010 roku pełni funkcję wychowawcy w Seminarium Warszawskim.

Ks. Piotr Michał Markisz
Prefekt Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Wraszawie. Urodził się 6 stycznia 1980 r. w Warszawie. Pochodzi z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 2006 roku z rąk JE Józefa kardynała Glempa. Następnie, przez 4 lata pełnił funkcję wikariusza parafii św. Zygmunta na Bielanach. Jednocześnie podjął studia doktoranckie z teologii moralnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W roku 2010 został skierowany na studia muzyczne w specjalności Dyrygentura Chóralna na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, ukończył je w 2015r. W lipcu 2013 r. został mianowany prefektem Seminarium Warszawskiego.

Ks. dr Piotr Wierzbicki
Wychowawca w Domu Formacji Propedeutycznej w Urlach. Urodził się 1 sierpnia 1979r. w Warszawie. Święcenia prezbiteratu przyjął w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk JE Józefa kardynała Glempa. Po święceniach przez dwa lata był wikariuszem w parafii MB Anielskiej w Konstancinie-Jeziornie. W latach 2006-2009 odbywał studia magistersko-licencjackie z prawa kanonicznego na KUL, następnie w latach 2009-2013 studia doktoranckie. Od 2010 r. był kapelanem i sekretarzem JE Józefa kard. Glempa, Arcybiskupa Seniora. W lipcu 2013r. został mianowany prefektem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie i wychowawcą roku propedeutycznego w Urlach.

Ks. Przemysław Jan Ćwiek
Kierownik studiów, prefekt oraz wykładowca historii filozofii. Urodził się 6 grudnia 1976 r. w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2001 r.w archikatedrze warszawskiej z rąk JE Józefa kardynała Glempa. Początkowo pełnił posługę wikariusza w parafii św. Jadwigi w Milanówku. Następnie studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kolejne lata to pobyt we Francji, gdzie był m. in. kapelanem ss. Nazaretanek w Paryżu. Po powrocie do kraju pracował w duszpasterstwie akademickim przy kościele św. Anny, później rezydował w parafii św. Michała w Warszawie.
Przebieg studiów: 2003-2008 studia magisterskie KUL (filozofia), 2008-2013 studia doktoranckie KUL (filozofia), 2005-2007 studia licencjackie KUL (teologia fundamentalna).

Ks. Leszek Kwiatkowski
Prokurator Seminarium. Urodził się 23 listopada 1979 r. w Skierniewicach. Święcenia kapłańskie przyjął w Warszawie dnia 28 maja 2005 r. z rąk Księdza Kardynała Józefa Glempa. W latach 2005 – 2009 był wikariuszem w parafii św. Kazimierza w Pruszkowie, natomiast w latach 2009 – 2010 w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce. Od 2010 roku posługuje w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Ojcowie duchowni

Ks. Paweł Walkiewicz
Ojciec duchowny w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Urodził się 15 października 1975 roku w Szczecinie. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 2000 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk Kardynała Józefa Glempa.
Posługę kapłańską, jako wikariusz, pełnił w trzech parafiach: Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Mazowieckim, św. o. Pio w Warszawie oraz św. Mikołaja w Tarczynie. Od września 2012 do sierpnia 2016 roku był wizytatorem nauczania religii w rejonie południowym archidiecezji warszawskiej. Od 2014 roku jest koordynatorem diecezjalnym Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”, a w 2016 roku został wiceprzewodniczącym jej zarządu. W tym samym roku decyzją Kardynała Kazimierza Nycza został skierowany do pełnienia posługi ojca duchownego w Seminarium Warszawskim.

Ks. lic. Jakub Szcześniak
Ojciec duchowny w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Urodzony 26 października 1963 roku w Warszawie. Wyświęcony 20 maja 1989 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela przez JE Józefa kardynała Glempa. Po święceniach kontynuował studia na Akademii Teologii Katolickiej w zakresie teologii duchowości, które zakończył uzyskaniem licencjatu kanonicznego w 1998 roku. Jednocześnie posługiwał kolejno w parafiach: w Konstancinie, Rawie Mazowieckiej, Białej Rawskiej, w parafii Zesłania Ducha Świętego w Warszawie i kościele św. Marcina na Starym Mieście (parafia archikatedralna). Od 1995 roku jest duszpasterzem niewidomych i spowiednikiem alumnów w Seminarium Warszawskim. Tam też był ojcem duchownym w latach 1999-2003. Następnie do 2010 roku rektor kościoła MB Anielskiej w Laskach. Od 2007 był ojcem duchownym w dekanacie laseckim a od 2008 jest członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Warszawskiej. W 2010 roku mianowany ponownie ojcem duchownym w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Ks. Piotr Pietrzak
Ojciec duchowny w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Urodził się 4 listopada 1973 roku w Grójcu. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2001 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela z rąk JE Józefa kardynała Glempa. Po święceniach pełnił funkcję wikariusza w parafii w Magdalence a następnie w parafii św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie w Warszawie. W 2007 roku podjął studia doktoranckie na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego i został rezydentem w parafii św. Anny na Wilanowie w Warszawie. Od 2008 do 2010 roku pełnił funkcję wikariusza w parafii MB Ostrobramskiej na Boernerowie w Warszawie. W latach 2010 – 2013 pełnił funkcję wychowawcy w Seminarium Warszawskim. W 2013 roku decyzją Kardynała Kazimierza Nycza został skierowany do pełnienia posługi ojca duchownego alumnów.